1 §    Yhdistyksen nimi on Karhulan Retkeilijät ry ja kotipaikka on Kotkan kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2 §    Seuran tarkoituksena on edistää retkeilyä ja liikunnanharrastusta sekä näihin liittyvää valistus- opetus- ja järjestötoimintaa jäsentensä ja paikkakunnan väestön keskuudessa. Tarkoituksen toteuttamiseksi seura järjestää retkeilyä, kilpailuja, näytöksiä, juhlia ja kursseja. Seura toimii yhteistyössä kaikkien niiden yhteisöjen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita seuran harjoittamasta retkeily- ja liikuntatoiminnasta ja haluavat yhteistyötä sen kanssa. Seura ylläpitää suhdetoimintaa eri sivistysjärjestöihin ja kotikuntansa kunnallisiin elimiin.

3 §   Seura voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Seura voi harjoittaa kioskikauppaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä, kutakin yhdessä liikepaikassa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia  ja testamentteja ja toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan.

4 §    Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen, jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy. Seuran johtokunta voi hyväksyä seuran kannatusjäseneksi oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat kannatusmaksun. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan kutsua johtokunnan esityksestä seuran kokouksessa seuran toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavotteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä. Kunniapuheenjohtajana voi olla kerrallaan vain yksi henkilö.

5 §    Seuran varsinaisen jäsenen on suoritettava seuralle liittymis- ja jäsenmaksua, jonka suuruudesta sekä tilitystavasta ja -ajasta päätetään seuran syyskokouksessa seuraavaa kalenterivuotta varten. Ylimääräisen jäsenmaksun kokoamisesta varsinaisilta jäseniltä päättää seuran kokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua.

6 §    Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajlle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki näiden sääntöjen perusteella asetetut jäsenmaksut eroamisvuoden loppuun  asti. Seuran johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai laiminlyö yhden vuoden jäsenmaksun suorittamisen määräaikana taikka muulla tavoin vahingoittaa seuran toimintaa. Erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan erottamispäätöksestä seuran kokoukseen jättämällä 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan valituskirjelmän seuran johtokunnalle. Eroamispäätös tulee voimaan  ellei mainittua vetoomusta tehdä määrätyssä järjestyksessä tai kun seuran kokous on eroamispäätöksen vahvistanut.

7 §    Seuran varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokoukset. Kevätkokouksen, joka pidetään  vuosittain helmi-maaliskuussa, tehtävänä on:

- valita kokouksen toimihenkilöt

- käsitellä johtokunnan laatima toiminta- ja tilikertomus sekä toiminnantarkastajan antama lausunto ja vahvistaa tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta

- päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille - käsitellä johtokunnan kokoukselle valmistamat esitykset ja ne jäsenten esitykset, jotka kahta viikkoa ennen kevätkokousta on jätetty johtokunnan valmisteltavaksi

- päättää muista näiden sääntöjen mukaan kevätkokouksen päätettäviksi kuuluvista asioista. Syyskokouksen, joka pidetään vuosittain loka-marraskuussa, tehtävänä on:

- valita kokouksen toimihenkilöt

- hyväksyä talousarvio ja päättää liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta sekä tilitystavasta ja -ajasta seuraavaa kalenterivuotta varten

- hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten

- valita johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet seuraavaa kalenterivuotta varten

- valita yksi varsinainen toiminnantarkastaja seuraavaa kalenterivuotta varten -valita seuran edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen vuosi- ym kokouksiin

- päättää niistä toimintamuodoista, jotka pidetään seuran ohjelmassa ja valita puheenjohtaja ja jäsenet kutakin toimintamuotoa hoitavaa jaostoa varten

- käsitellä muut johtokunnan mahdollisesti esittävät asiat.                                                                                       

8 §   Seura kokoontuu, paitsi varsinaisiin kokouksiinsa, myös muulloin johtokunnan katsoessa sen tarpeelliseksi tai 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatiessa erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Seuran kutsuu kokoon johtokunta sen sanomalehden välityksellä, jonka syyskokous on kutakin kalenterivuotta varten ilmoituslehdeksi valinnut tai seuran omassa jäsenlehdessä tai kiertokirjeessä, vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsuissa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset. Muissa asioissa johtokunta ilmoittaa seuran jäsenille parhaaksi katsomallaan tavalla.

9 §   Asioista, jotka seuran jäsenet haluavat seuran kokouksissa käsiteltäviksi, on tehtävä seuran johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Seuran kokouksissa on kullakin 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä, lukuun ottamatta kannatusjäseniä, yksi ääni.

10 §   Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena hallituksena syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 6 jäsentä. Johtokunta valitsee joko keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta  sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunnan ulkopuolelta valituilla rahastonhoitajalla ja sihteerillä on johtokunnan kokouksissa puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Johtokunnan velvollisuutena on valvoa seuran ja sen jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa seuran yhteisiä asioita ja taloutta sekä vastata seuran varojen hoidosta, laatia ja esittää kevätkokoukselle seuran toiminta- ja tilikertomus, toimittaa tarpeelliset tiedot jäsenille, hyväksyä seuraan pyrkivät uudet jäsenet, kutsua kokoon seuran kokoukset, esittää asiat seuran kokouksille sekä ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. Johtokunnan kutsuu kokoon puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla. Kutsu johtokunnan kokoukseen on toimitettava johtakunnan jäsenille kirjallisesti tai suullisesti vähintään kolme päivää ennen kokousta.  

11 §   Seuran virkailijoiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat:

- puheenjohtaja kutsuu kokoon johtokunnan ja johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa ja hyväksyy laskut.

- sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, pitää pöytäkirjaa johtokunnan kokouksista, laatii toimintakertomuksen, jonka johtokunta tarkastaa ja allekirjoittaa sekä kirjoittaa jäsenluetteloa ja hoitaa arkistoa, ellei kahta viimeksi mainittua hoitamaan ole valittu eri henkilöä.

- rahastonhoitaja hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtii saatavien perimisestä ja  velkojen maksamisesta. Hän on velvollinen hoitamaan seuran kirjanpidon. Edellä mainituja toimia voidaan yhdistää. Tarpeen tullen voidaan virkailijoille valita varamiehet ja lisätä heidän lukuaan. Johtokunta voi antaa lisämääräyksiä virkailijoiden tehtävistä ja velvollisuuksista. Johtokunnan on jätettävä tilit toiminnantarkastajalle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on tarkastettava seuran tilit ja kalusto sekä esitettävä niistä johtokunnalle kirjallinen  lausunto vähintään viikoa ennen kevätkokousta.

12 §  Seuran tilivuosi on kalenterivuosi.

13 §  Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Muita määräyksiä

14 §  Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos molemmissa kokouksissa muuttamista tai purkamista kannattaa vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

15 §  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen  purkautumisesta päättävän seuran viimeisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa laukkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

16 §  Niissä kohdin, joista säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.

17 §  Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.